Viernes, 23 de junio de 2006
Aci teniu el resum de toto lo que va donar de si la primera convocatoria del Forum Faller Alfafarenc.

Anit ya es va entregar una copia del mateix, en la reuni? de la Junta Local Fallera d'Alfafar, a cada una de les comissions del poble, aixi com a la mateixa Junta Local.

FORUM FALLER ALFAFARENC
I Edici?

Alfafar, a 7 de juny del 2006.

Assistents:
Falla Pensat i Fet........ presidenta i 5 persones m?s
Falla El Sequer........... president i 4 persones m?s
Falla Parque Alcosa....... vicepresident 1r i 1 persona m?s
Junta Local Fallera....... president i 2 persones m?s
Falla l'Amistat president i 14 persones m?s

Per a donar comen?ament a esta I convocat?ria del FORUM FALLER ALFAFARENC, Juan Jos? Gimeno, president de l' Associaci? Cultural Falla l'Amistat, ens fa una breu introducci? en qu? a m?s de presentar les persones que exerciran com a moderador i secret?ria de l'acte, s'establixen les normes i els temes que regiran el Forum. Aix?, i ab el primer dels temes, ?Situaci? actual de les nostres comissions?, comencen les intervencions.
Obri el debat del Forum, Juanjo (Falla l'Amistat) i ens planteja que des de fa 26 anys, la situaci? de les falles d'Alfafar no ha canviat. A pesar que en estos anys nostre poble ha crescut i ha augmentat la seua poblaci?, ni tenim m?s falles ni s'han incrementat els fallers en les comissions.
En este moment interv? Juli (Falla parc Alcosa) i ens diu que la pregunta que a?? ens planteja ?s si Alfafar ?s un poble faller o no ho ?s, i el problema radica que la gent no es compromet ab les falles ni ab treball ni ab diners. A m?s, comenta que un atre dels problemes pels quals els censos no augmenten ?s que en els j?vens de hui han canviat tant les seues expectatives com el seu nivell de vida. Ara tenen moltes m?s ofertes i m?s facilitats per a accedir a la festa, i per tant la falla ha deixat de ser el mecanisme necessari per a aconseguir diversi?. Santi (president de J.L.F) comenta que tamb? hem de plantejar-nos que les pr?pies falles han d'exercir un paper educador d'eixos chiquets i j?vens per a ensenyar-los qu? ?s ser faller i que s?pien que l'important ?s el monument, el vestir-se de valencians, Sant Josep....I totes les tradicions que conformen una falla, ya que ara les falles gastem m?s pressupost en festa i en menjars i begudes que en totes estes coses, arribant a tal punt que si a?? es canviara, podria incl?s descendir el numero de fallers. Juanjo corrobora esta afirmaci? i introdu?x el concepte de la difer?ncia entre fallers i festers, la qual cosa ens porta al debat de la diversitat d'opinions quant a si ?s o no faller el fer distintes activitats durant l'any, com a Belem, Creu de Maig,... deixant certament a part el fet que ?s necessari el treball durant tot l'any per a poder arribar a la semana fallera.

A?? ens porta directament a obrir el debat del segon dels temes que es pretenen plantejar en este Forum, ?Els nostres Censos? , en el que Juli opina, que per exemple un dels problemes quant a la falta de joventut en les falles ?s el de no voler assumir responsabilitats, ja que a l'aconseguir una edat ?s necessari que entren a formar part de les Directives i s'impliquen m?s en el treball diari perqu? es puga aix? arribar al canvi generacional que seria lo desijable, per? arribat este moment, opten per esborrar-se de les falles en compte d'acceptar estos reptes. Bati (Falla El Sequer) opina en este moment que un atre dels problemes ?s que al ser poca gent implica tindre poc pressupost i aix? impossibilita a les comissions el fer activitats grans o atractives per als j?vens i els adolescents i per tant estos opten per anar-se'n a les discoteques en compte de quedar-se en les falles. De totes maneres creu que afortunadament, passada una edat, molts tornen a apuntar-se.
En este punt, Toni (Falla l'Amistat), introdu?x com atres punts a tindre en compte en el problema dels baixos censos en eixa franja d'edat de l'adolesc?ncia, l'augment de quotes i la venda de loteria semanal i la influ?ncia dels amics en el canvi d'infantils a majors.
Juanjo interv? en este moment i apuntant en la direcci? de l'exposici? de Bati, planteja que cada vegada ?s m?s dif?cil fer activitats realment atractives de forma individual, i que estem condemnats a realisar-les de manera conjunta per a aconseguir economisar i al mateix temps rendibilisar al m?xim. Juli ens diu que de qualsevol manera, el problema del descens dels censos no ?s un problema exclusivament del nostre poble, sin? que per desgr?cia ?s un mal generalisat en tot Val?ncia, i ?s que arriba un moment en qu? fem les coses per in?rcia. Ens dediquem a repetir i no a fer coses noves.
Juanjo es planteja si de veritat sabem qu? volen els chiquets o els j?vens, si els majors els preguntem qu? els agradaria fer. Si observem els seus gustos, podr?em pensar que podria ser una bona idea per als j?vens un ciberencontre en el que cada un s'abaixara el seu ordinador, a l'estil de la Campus Party de Val?ncia, per exemple en el Cultural, o en el cas dels chiquets, seria interessant organisar un concurs de Play-station. Encara que respecte dels concursos, tamb? hem de valorar aspectes que ya es donen en els nous concursos que s'organisen "per als majors" (com la Creu de Maig, el Belem, les Presentacions,...) ya que potser en estos casos, l'?nica cosa que hem aconseguit ?s augmentar les activitats, i per tant el treball, per a un mateix grup de gent dins de cada Comissi?, per? no hem augmentat en gent treballant. Encara aix?, ?s cert que hem aconseguit ser un dels municipis en qu? les falles realisen m?s activitats. Encarnita (Falla l'Amistat) demana la paraula i ens comenta que en l'organisaci? i realisaci? de les coses que van a concurs, no participen els chiquets o els j?vens la majoria de vegades ?s perqu? ells no volen. A m?s ens introdu?x la disjuntiva que si en les coses que organises per als chiquets deixes que participen tots els chiquets del barri, siguen o no fallers, els que no ho s?n no s'apuntaran, perqu? de totes maneres disfruten de les activitats. En canvi, si ho tanques nom?s als chiquets fallers, els que no ho s?n, mai descobriran les coses divertides que els oferix la falla i que s'estan perdent. El mateix passa ab els j?vens, si no hi ha grupets de jovenets i jovenetes, s'avorrixen, i s'acaben borrant, de manera, que necessitem fer activitats entre falles perqu? es vagen coneixent entre ells i troben gent nova.
Responent a l'anterior intervenci? de Juanjo, Santi opina que el que prop?cies ab els concursos ?s que la gent entre en els casals per a veure el Belem o la Creu, que vaja coneixent gent i que en un futur s'apunten a la Comissi? del seu barri.
Ara ?s Juli el que li respon a Encarnita i ho fa dient que el fet que organises actes en conjunt, a?? no assegura que es vaja a apuntar m?s gent a les falles.
Rosa (Falla Pensat i Fet) repetix que abans hi havia m?s chiquets i m?s j?vens en les falles perqu? esta era la forma d'eixir, per? ara ya no cal, i a m?s a a?? hem d'afegir, que la gent jove hui no aguanta compartir el casal o el seu temps ab els majors, i tamb? hem de comptar que hi ha molts j?vens que treballen i estudien al mateix temps, la qual cosa la deixa poc de temps.
Paqui (Falla l'Amistat) demana la paraula per a fer-nos una proposta, la de realisar una enquesta pels barris per a saber quines s?n les raons per les quals la gent no s'apunta a les falles. A m?s ens planteja que moltes vegades no ?s problema dels propis chiquets, sin? dels seus pares, que no estan disposats a eixe gasto o simplement no volen renunciar a anar-se'n a l'apartament o la caseta els caps de semana. Juanjo li respon que havia pensat en l'enquesta a nivell intern, per? seria una bona idea, que a m?s d'esta, la J.L.F organisara una atra a nivell de poble. Tamb? planteja, redundant en all? que s'ha exposat per Rosa, que certament el que abans era benefici?s per a una falla, com era el fet que fam?lies senceres foren falleres, ara comen?a a ser un problema, ya que els j?vens no volen estar en un lloc on els pares, tios o familiars els controlen.
Tampoc podem deixar de costat un atre problema, i ?s que donada la nostra proximitat a la capital, molta gent d'este poble s'apunta en falles de Val?ncia nom?s pel fet d'anar a l'Ofrena a la Verge dels Desamparats, a la qual cosa Rosa pregunta si no es pot demanar a Junta Central Fallera poder participar en esta Ofrena de Val?ncia, encara que nom?s fora un any, i com a perm?s especial. Juanjo li respon que per exemple, la nostra falla ho va intentar l'any passat ab motiu del nostre aniversari, per? ens ho van negar. De totes maneres es podria demanar tots els anys a nivell J.L.F i provar a vore si se li convida a que acudixca una representaci? del poble com ocorre a vegades.
Per a acabar ab este segon punt del Forum, Juanjo ens planteja que podria ser interessant per a les nostres comissions participar en la figura denominada "de l'agermanament" ab fogueres o gaiates, el problema ?s que ab el nostre nivell, i estant tan prop de Val?ncia, poc podem oferir als nostres ve?ns alacantins o castellonencs.
Amb a?? passem al tercer i ?ltim dels temes plantejats per a este Forum de debat, que no ?s un atre que el de "Els nostres Monuments."
En principi, hem de partir de la base que no sabem si el problema dels nostres monuments ?s per un tema de pressuposts, si ?s per falta d'inter?s, ......Aix?, Santi es pregunta si els fallers estarien disposats a sacrificar una part dels diners destinats a la festa perqu? es dedique als monuments.
Juli ens comenta que ?s cert que a Alfafar els monuments no destaquen, per? en realitat nom?s ho fan en pobles com Aldaia, Torrent, ... que tenen molt m?s diners en les falles i bons patrocinadors, i estes dos coses s?n molt dif?cils d'aconseguir a Alfafar. En este punt, Juli i Juanjo debaten a prop de que en la d?cada dels 80, Alfafar tenia les millors festes, les millors falles, i les millors coses de tota la contornada, per? ara s?n atres "els millors".
Bati planteja que el problema ?s que dins dels ya redu?ts pressuposts, la partida per al monument ?s encara m?s redu?da, ya que a m?s cal conciliar els gustos de "fallers" i "festers" i intentar mantindre un equilibri.
Rub?n (Falla El Sequer), ens introdu?x un atre problema al plantejar-nos que la J.L.F o l'Ajuntament deurien aconseguir i proporcionar a totes les comissions d'un local per a guardar els seus monuments fins al dia de la Plant?, ja que ells per exemple, han perdut artistes fallers econ?mics per no tindre un local on guardar les seues falles.
Pilar (Falla l'Amistat) pren la paraula i diu que si es retalla el pressupost de les activitats per a la falla, tamb? descendir? el numero de j?vens i de fallers en cada Comissi?.
En este punt, Encarnita es planteja com Benet?sser, que ?s una poblaci? m?s menuda que la nostra i que tens menys habitants, pot mantindre un bon nivell tant en Falles, com en Confraries, com en Filaes de Moros i Cristians, .........
Rosa ratifica el que comenta Rub?n, ya que en la seua falla tamb? van trobar artistes fallers que feien bones falles i b? de preu, per? te les havies de portar en octubre, sorgint el problema d'on deixar-les. Juanjo comenta respecte d'aix? que a Aldaia, disposen d'un local que els cedix l'Ajuntament per a tals efectes.
Jos? David (Falla El Sequer) proposa que l'Ajuntament done premi en met?l?lic a les falles i que l'Ajuntament aconseguixca el local perqu? pugam guardar-les en cas de necessitat, i Bati, ens diu que proposar? en J.L.F, que com a Val?ncia es donen medalles d'or, plata i bronze per als millors artistes que planten en Alfafar, com a incentiu perqu? sense necessitat de desembossar m?s diners les falles per monument, els artistes s'impliquen un poc m?s per aconseguir el prestigi d'eixe guard?, a la qual cosa Juanjo li comenta que fa aproximadament dos anys que s'est? plantejant que es premie en met?l?lic per? que estos diners vagen directament als artistes, com l'incentiu que citava, per? en J.L.F es troben amb el problema de sempre, d'on trauen els diners per a aix?, ya que ab el pressupost actual, no es pot.
Encarnita planteja que si ara sense diners pel mig, ya tenim les nostres mogudes, qu? passar? si introdu?m un premi en met?l?lic, sense oblidar el problema d'on traure un jurat, si els que tradicionalment acudixen (membres d'atres juntes locals) no ?s habitual que estiguen preparats, i proposa que es busquen jurats que siguen experts en pintura, en versos, ....
Santi d?na l'opci? del concurs entre els artistes (a l'estil del concurs de Pirot?cnia de les festes) perqu? ells mateixos s'implicaren m?s enll? del que cobren per aconseguir eixe premi, i tamb? ens planteja que jurats experts podrien tindre un concepte molt t?cnic i podria ser que no s'estiguera d'acord ab el seu veredicte.
Pilar no ?s partid?ria que es premie en met?l?lic als monuments i veuria m?s just que els diners destinats a este efecte es repartira de forma igualit?ria entre totes les comissions.
Lorena (Falla l'Amistat) planteja que podr?em buscar el jurat entre artistes fallers retirats, ya que no hi ha ning? millor que ells per a recon?ixer i jutjar el treball dels seus companys. Bati planteja que esta seria una arma de doble tall, ya que es podrien donar casos d'amiguismes entre ells i es votarien segons les seues prefer?ncies.
Parlant del monument infantil, Juanjo introdu?x l'opini? que ?s molt dif?cil que els infantils opinen del seu monument, entre atres coses, perqu? els artistes porten els esbossos a les Directives, i en elles els fallers triem b?sicament d'acord ab el pressupost. Bati est? d'acord i diu que els majors triem la falla infantil buscant el premi i no el gust dels chiquets, i que haur?em de diferenciar entre dos conceptes de falles infantils, la falla educativa o un monument bonic en chicotet.
Santi corrobora estes afirmacions, comentant que si el jurat de les falles infantils foren els propis chiquets, els resultats serien molt distints.
Per a finalitzar ab el Forum, Bati ens planteja una ?ltima reflexi?, i ?s que a nivell general, s'est? perdent un poc, all? que ?s tan intr?nsec als monuments, com ?s la cr?tica al m?n i a la societat que vivim.
Ab a??, es tanca esta primera edici? del Forum Faller Alfafarenc organisat per l'Associaci? Cultural Falla l'Amistat d'Alfafar, i esperem vores en la pr?xima convocat?ria que esperem que siga pel mes de setembre o octubre.


Lorena Vila.
Secret?ria del Forum Faller Alfafarenc.