Martes, 10 de marzo de 2009
Publicat per AMISTAT-Alfafar @ 18:00  | GENERAL
 | Enviar

Seguim en l'homenage (l'anterior articul es del 05/03/09)

Ausias March nos ha deixat un total de 128 poesies.

Podem afirmar sense cap dubte que Ausias March té l'honor de ser el primer poeta culte que trenca ab la tradició de la literatura provençal, sent el valencià la seua llengua literària.

Ell utilisa la seua poesia per a oferir un sistemàticament anàlisi de la moral, lo que nos du a que's traduïx en una tràgica i angoixosa lluita entre el bé i el mal.

 

Poema X

I

Sí com hun rey, senyor de tres ciutats,

qui tot son temps l'à plagut guerrejar

ab l'enemich, qui d'ell no·s pot vantar

may lo vencés, menys d'ésser-ne sobrats,

ans si·l matí l'enemich lo vencia,

ans del sol post pel rey era vençut,

ffins qu·en les hosts contra·l rey fon vengut

un soldader qui lo rey desconfia;